Szanowni Państwo! Informujemy, że aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, nasz serwis internetowy gromadzi i zapisuje w pamięci komputerów Użytkowników serwisu krótkie informacje tekstowe (tzw. „cookies”).
W każdym czasie możecie Państwo zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby wyłączyć ten mechanizm. Konfiguracja, która dopuszcza używanie cookies oznacza, że Użytkownicy wyrażają na powyższe zgodę. Aby dowiedzieć się więcej proszę zapoznać się z Polityką Plików Cookies.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Close

Polityka Prywatności


Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki firma Alcon Polska Sp. zo. o. gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o osobach odwiedzających niniejszą stronę. Wszelkie zmiany polityki prywatności zostaną niezwłocznie opublikowane na niniejszej stronie. Jako użytkownik zostaniesz poinformowany o zmianie polityki prywatności i poproszony o ich zaakceptowanie. Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie się odbywało w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Nasza Polityka Prywatności znajduje się na naszej stronie głównej oraz jest dostępna na każdej stronie, gdzie wymagane są Dane Osobowe. W miejscach gromadzenia takich danych, gdzie ma to zastosowanie, mogą pojawić się dalsze wyjaśnienia dotyczące celów, w jakich dane te zostaną wykorzystane.

1. Zobowiązanie dotyczące prywatności

Wyrażenie „Dane Osobowe” używane w niniejszej Polityce Prywatności dotyczy informacji takich jak imię i nazwisko użytkownika, data urodzenia, adres e-mail, adres korespondencyjny lub numer telefonu, które mogą być wykorzystywane do identyfikacji. Zasadniczo, Dane Osobowe przetwarzane są tylko w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Niemniej jednak, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych również dla innych celów w wymiarze dozwolonym lub wymaganym przez prawo, lub w celu umożliwienia prowadzenia wszelkiego rodzaju śledztw lub dochodzeń.

Kolejne części wyjaśniają, w jaki sposób oraz kiedy gromadzimy Dane Osobowe użytkowników.

2. Cel wykorzystywania Danych Osobowych

Większość usług nie wymaga żadnego rodzaju rejestracji, umożliwiając Ci odwiedzanie naszej strony bez ujawniania tego, kim jesteś. Niemniej jednak, niektóre usługi mogą wymagać podania przez Ciebie Danych Osobowych. W takich sytuacjach, jeśli zdecydujesz się na nieujawnienie wymaganych przez nas Danych Osobowych, być może nie będziesz mógł(a) uzyskać dostępu do niektórych części strony, a my nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

Możemy gromadzić i wykorzystywać Dane Osobowe, by dostarczać Ci produkty lub świadczyć usługi, wystawiać rachunki na zamówione przez Ciebie produkty i usługi, reklamować produkty i usługi, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować lub kontaktować się z Tobą w innych celach, które jasno wynikają z okoliczności lub
o których zostałeś(aś) przez nas poinformowany(a) w momencie gromadzenia przez nas Twoich Danych Osobowych.

3. Nieujawnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy, współdzielimy ani w żaden inny sposób nie rozpowszechniamy Twoich Danych Osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym spółkom stowarzyszeniowym Alcon lub Novartis, które wyrażają zgodę na postępowanie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Niemniej jednak udostępnienie Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywać się będzie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, bądź na podstawie zgody wyrażonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane Osobowe mogą być również powierzone do przetwarzania podmiotom trzecim, które działają dla nas lub w naszym imieniu, w celu dalszego przetwarzania zgodnie z celem, w jakim dane zostały pierwotnie zgromadzone lub mogą być przetwarzane w inny sposób zgodny z prawem, np. świadczenie usług, ocena użyteczności tej strony, marketing, zarządzanie danymi lub wsparcie techniczne. Ww. strony trzecie wyraziły zgodę w drodze umowy z nami na wykorzystywanie Danych Osobowych wyłącznie w wyżej uzgodnionym celu, na niesprzedawanie Twoich Danych Osobowych stronom trzecim oraz na nieujawnianie ich stronom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo, zgodnie z wyrażoną przez nas zgodą oraz jak określono to w niniejszej Polityce Prywatności.

Zgromadzone Dane Osobowe mogą być również przekazywane stronie trzeciej w przypadku, gdy działalność, której dotyczy ta strona lub jej część oraz związane z nią dane, zostaną sprzedane, ulegną przekazaniu lub cesji, a w tym przypadku zobowiążemy nabywcę, beneficjenta lub cesjonariusza do postępowania z Danymi Osobowymi zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Co więcej, Dane Osobowe mogą być ujawniane stronie trzeciej, jeśli wymaga tego od nas mające zastosowanie prawo, nakaz sądu lub rozporządzenie rządowe lub jeśli takie ujawnienie jest w inny sposób wymagane w celu ułatwienia przeprowadzenia śledztwa lub postępowania w kraju lub za granicą.

4. Prawo dostępu, wnoszenia poprawek i zgłaszania sprzeciwu

Przetwarzając Dane Osobowe, podejmujemy działania, których celem jest zapewnienie, że Twoje Dane Osobowe są dokładne i aktualne dla celów, w których zostały zgromadzone. Umożliwiamy Ci zgłaszanie zastrzeżeń, co do naszego sposobu przetwarzania Twoich Danych Osobowych, jeśli takiego przetwarzania nie można zgodnie z zasadami rozsądku uznać za konieczne dla właściwych celów działalności, jak opisano je w tej polityce lub w ramach przestrzegania przez nas prawa. W przypadku elektronicznej sprzedaży bezpośredniej, dajemy Ci możliwość wycofania się z otrzymywania materiałów marketingowych lub możliwość skorzystania z tego, jeśli takie są wymogi prawne. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie związanej z wykorzystywaniem przez nas Twoich Danych Osobowych lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych, napisz do nas:

Alcon Polska Sp. z o. o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Jeśli skontaktujesz się z nami, podaj nazwę strony, za pośrednictwem której udostępniłeś informacje, jak również zaznacz, jakie dokładnie informacje mamy poprawić, zaktualizować lub usunąć, dodając również właściwe dane, które umożliwią Twoją identyfikację. Prośby związane z usunięciem Danych Osobowych podlegają spoczywającym na nas prawnym i etycznym zasadom raportowania lub wypełnieniu właściwych dokumentów lub zobowiązaniom dotyczącym przechowywania.

5. Bezpieczeństwo i poufność

By zapewnić bezpieczeństwo i poufność Danych Osobowych, które gromadzimy online, wykorzystujemy sieci danych chronione, między innymi przez standardowy branżowy firewall czy hasło. Mając do czynienia z Twoimi Danymi Osobowymi, podejmujemy rozsądne środki mające na celu ochronę tych informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą czy zniszczeniem.

6. Transfer danych za granicą

Jesteśmy częścią Grupy Novartis, która jest globalną grupą spółek posiadającą bazy danych w różnych krajach; niektóre z nich są obsługiwane przez lokalną Spółkę Grupy Novartis, a niektóre przez strony trzecie w imieniu lokalnej Spółki Grupy Novartis. Możemy przesyłać Twoje dane do jednej z baz danych Grupy poza krajem Twojego zamieszkania, w tym do krajów, w których nie obowiązują takie same wymogi dotyczące poziomu ochrony Twoich Danych Osobowych, jak te obowiązujące w Twoim kraju. Niemniej jednak, udostępnienie to zawsze będzie odbywało się w zgodzie z obowiązującą na terytorium państwa polskiego Ustawą o ochronie danych osobowych.
Więcej na temat Twoich praw w ramach wiążących reguł korporacyjnych firmy Novartis.

7. Pliki cookies i tagi

Możemy gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące Twojej wizyty na tej stronie internetowej, np. dotyczące stron, jakie odwiedzasz, strony, z której zostałeś przekierowany oraz Twojej historii wyszukiwania. Tego rodzaju informacje są przez nas wykorzystywane, byśmy mogli poprawiać zawartość tej strony oraz zgromadzić ogólne statystyki dotyczące osób korzystających z naszej strony dla wewnętrznych celów badania rynku. Działając tak, możemy instalować pliki cookies, które gromadzą nazwę użytkownika w domenie, dane na temat Twojego dostawcy usług internetowych, systemu operacyjnego oraz datę i godzinę dostępu. Plik cookie to mała porcja informacji, która wysyłana jest do Twojej wyszukiwarki i przechowywana na twardym dysku Twojego komputera. Pliki cookie nie uszkadzają komputera. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, byś mógł otrzymywać powiadomienie o otrzymaniu pliku "cookie", co umożliwi Ci podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu go. Pragniemy poinformować Cię, że jeśli jednak ich nie zaakceptujesz, być może nie będziesz mógł korzystać w pełni z funkcji oferowanych przez oprogramowanie Twojej przeglądarki. Możemy korzystać z usług dostawców zewnętrznych, którzy pomagają nam w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji opisanych w tej Części.

Niekiedy na tej stronie możemy używać tagów internetowych (znanych również jako tagi aktywne, jednopikselowe GIF-y, czyste GIF-y, niewidzialne GIF-y) i plików cookie oraz możemy wykorzystywać te tagi/pliki cookie za pośrednictwem partnera reklamowego będącego stroną trzecią lub partnera świadczącego usługi analizowania sieci; elementy te mogą być lokowane i mogą przechowywać właściwe informacje (łącznie z adresem IP) poza granicami Twojego kraju. Te tagi/pliki cookie są umieszczane zarówno w reklamach online, które odsyłają użytkowników na niniejszą stronę jak również w różnych miejscach niniejszej strony. Wykorzystujemy tę technologię, by mierzyć aktywność użytkowników na naszej stronie oraz skuteczność naszych kampanii reklamowych (łącznie z liczbą wejść na stronę i informacjami, jakich szukają użytkownicy), jak również do oceny Twojego wykorzystania niniejszej strony internetowej). Partner będący stroną trzecią lub partner świadczący usługi analizowania sieci jest w stanie gromadzić dane dotyczące osób odwiedzających naszą i inne strony dzięki tym tagom internetowym/plikom cookie, może tworzyć dla nas raporty dotyczące aktywności na stronie oraz może świadczyć dalsze usługi, które związane są z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu. Może on dostarczać te informacje innym stronom, jeśli istnieje taki wymóg prawny lub jeśli zatrudni on inne strony do przetwarzania informacji w swoim imieniu. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tagów internetowych i plików cookie związanych z reklamą on-line lub wycofać się ze zgodny na gromadzenie tych informacji przez stronę trzecią, odwiedź stronę internetową Network Advertising Initiative:http://www.networkadvertising.org.

8. Informacje osobowe i dzieci

Większość usług dostępnych na tej stronie przeznaczona jest dla osób powyżej 18. roku życia. Osoba, która pragnie uzyskać informacje na temat produktu medycznego przeznaczonego dla dzieci, musi być w wieku powyżej 18. roku życia. Nie gromadzimy, nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy w sposób świadomy Danych Osobowych osób niepełnoletnich poniżej 18. roku życia bez uprzedniej zgody osoby posiadającej władzę rodzicielską (np. rodzica lub opiekuna) poprzez bezpośredni kontakt off-line. Dostarczymy rodzicowi (i) powiadomienie o konkretnych rodzajach Danych Osobowych gromadzonych od osoby niepełnoletniej oraz (ii) możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego gromadzenia takich informacji, ich wykorzystania lub przechowywania. Przestrzegamy praw, których celem jest ochrona dzieci.

9. Linki do innych stron

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do niniejszej strony internetowej, a nie do stron internetowych będących własnością stron trzecich. Możemy zamieszczać linki do innych stron internetowych, które, według naszego przekonania, mogą zainteresować gości naszej strony. Naszym celem jest dbałość o utrzymanie jak najwyższej jakości takich stron internetowych. Niemniej jednak, ze względu na charakter Internetu, nie możemy zagwarantować wysokich standardów dotyczących prywatności na innych stronach internetowych, do których zamieszczamy linki, ani nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za zawartość stron internetowych innych niż niniejsza, natomiast niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych stron, do których zamieszczamy linki, a które nie są własnością Alcon.

10. Kontakt

Jeśli masz pytania lub skargi związane z przestrzeganiem przez nas niniejszej Polityki Prywatności, lub jeśli masz sugestie lub komentarze, które pozwolą nam podnieść jakość naszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami:

Alcon Polska Sp. z o. o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa


Objawy zespołu suchego oka sprawiły, że moje oczy wyglądały bardzo źle. Teraz, dzięki nawilżającym kroplom do oczu SYSTANE® ULTRA, czuje sie lepiej niż kiedykolwiek.

Przeczytaj więcej na temat mojej historii

Czy cierpisz na zespół suchego oka?

Ten test pomaga stwierdzić, czy konieczna jest wizyta u lekarza w celu zdiagnozowania i leczenia zespołu suchego oka.Rozpocznij test